Ail Framio'r Gorffenol Reframing the Past


Helo! Fiona yma. Rwy'n dilyn Dr Chatterjee ar Instagram di gweld rîl o'i gyfweliad gyda Jonny Wilkinson am ein "gorffennol". Roedd yr hyn a ddywedodd Jonny mor bwerus, roeddwn i'n teimlo'r angen i rannu!


Yn y cyfweliad mae Jonny yn esbonio mai atgof yw ein gorffennol a phan fyddwn yn meddwl amdano rydym yn cyrchu'r atgof hwnnw - nid ydym mewn gwirionedd yn mynd i'r gorffennol (teithio amser fyddai hynny). Gan fod cof yn bodoli ynom, ni sy'n ei reoli. Yn hytrach na bod yn rhywun sydd "hefo gorffennol" (ac ella yn difaru), gallwn wneud y gwaith i ryddhau'r emosiynau o'r cof a'i wneud yn fwy meddal. Os oes gennych gyfrif Instagram, gallwch weld y rîl isod.


Gallwn weithiau wneud y gwaith hwn ein hunain, ond yn amlach na pheidio gall fod yn fwy effeithiol gweithio gyda gwrandäwr hyfforddedig. Yn Abbey Road, rydym yn gweithio mewn partneriaeth hefo'r Olraddadwy mewn Cwnsela Prifysgol Bangor i ddarparu lleoliad gwaith ar gyfer eu myfyrwyr sydd bron â chymwysterau. Rydyn ni'n aml yn aros tan ei fod nawr, neu byth gyda'n hiechyd meddwl, ond pam aros i deimlo'n ddrwg er mwyn teimlo'n well? Cysylltwch, siaradwch, teimlwch yn well - am ddim!


https://www.instagram.com/p/Cgya4gkgddM/


Hi! Fiona, here. I follow Dr. Chatterjee on Instagram and picked up a reel from his interview with Jonny Wilkinson about our "past" and what Jonny said was so powerful, I felt the need to share!


In the interview Jonny explains that our past is a memory and when we think about it we access that memory-we don't actually go to the past (that would be time travel). As memory exists within us, we our in control of it. Instead of being someone who "has a past" (that we possibly regret), we can do the work to release the emotions from the memory and make it softer. If you have an Instagram account, you can view the reel above.

We can sometimes do this work ourselves, but more often than not it can be more effective to work with a trained listener. At Abbey Road, we work in parternship with Bangor University's MSc in Counselling to provide a work placement for their almost qualified students. We often wait until it's now, or never with our mental health, but why wait to feel bad in order to feel better? Get in touch, get talking, feel better-for free!


0 views0 comments