Working from Home_edited_edited.jpg

Rheoli

COVID 19 Management

Headache_edited.jpg

Rydym yn cael ein hystyried yn lleoliad iechyd a gofal ac rydym ar agor. Rydym yn parhau i gefnogi pobl dros y ffôn, yn ddigidol ac yn bersonol trwy drefnu apwyntiad. Mae'n ofynnol i ni asesu sut rydym yn rheoli Covid fel busnes unigol a gofynnwn i chi lanweithio eich dwylo wrth gyrraedd a gwisgo mwgwd os gallwch chi nes eich bod wedi setlo yn eich apwyntiad. Rydym yn cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr. Rydym yn adolygu ein hasesiad risg pan fyddwn yn cael ein diweddaru gan y Senedd, neu pan fydd newid sylweddol arall.

Os ydych yn cael eich cefnogi gan wasanaeth yng Nghanolfan Abbey Road, cysylltwch â nhw i gael eu gwybodaeth ddiweddaraf. Os ydych chi wedi cael eich effeithio’n bersonol gan COVID, gwiriwch ein hadran Gwybodaeth am ddolenni i ble gallwch chi ddod o hyd i gefnogaeth.

Peidiwch â mynychu'r ganolfan os ydych chi'n teimlo'n sâl o gwbl, neu os ydych chi'n teimlo y gallech fod wedi dod i gysylltiad â Covid.

We are considered a health and care setting and we are open.  We continue to support people over the phone, digitally and in person by making an appointment.  We are required to assess how we manage Covid as an individual business and we ask you to sanitise your hands on arrival and wear a mask if you can until you are settled into your appointment.  We maintain a social distance of 2 metres.  We review our risk assessment when we are updated by the Senedd, or whenever there is another significant change.

If you are supported by a service at Canolfan Abbey Road, get in touch with them for their latest information. If you have been personally affected by COVID, check our Information section for links to where you can find support. 

Please do not attend the centre if you feel at all unwell, or if you feel like you may have been exposed to Covid.