Working from Home_edited_edited.jpg

Rheoli

COVID 19 Management

Using the Laptop_edited.jpg

Ar hyn o bryd mae ein gwasanaeth Galw Heibio yn cefnogi pobl dros y ffôn a mewn person hefo appwyntiad o flaen llaw. Rydym yn adolygu ein hasesiad risg pan fyddwn yn cael ein diweddaru gan y Senedd, neu pryd bynnag y bydd newid sylweddol arall.

Os yr ydych yn cael eich cefnogi gan wasanaeth yn Abbey Road, cysylltwch â nhw i gael eu gwybodaeth ddiweddaraf, y mae rhai o'n partneriad wedi dychwelyd erbyn hyn a rydym ar agor.  Os yw COVID wedi effeithio'n bersonol arnoch chi, edrychwch ar ein hadran Gwybodaeth am ddolenni i ble y gallwch ddod o hyd i gefnogaeth.  Peidiwch â mynychu'r ganolfan os ydych chi'n teimlo'n sâl o gwbl, neu os ydych chi'n teimlo eich bod chi wedi bod yn agored i Covid, os gwelwch yn dda.

Our Drop In service is currently supporting people over the phone. and in person by making an appointment.  We review our risk assessment when we are updated by the Senedd, or whenever there is another significant change.

If you are supported by a service at Abbey Road, get in touch with them for their latest information., some of our partners have returned and we are open.  If you have been personally affected by COVID, check our Information section for links to where you can find support.  Please no not attend the centre if you feel at all unwell, or if you feel like you may have been exposed to Covid.