top of page
Arts & Crafts_edited.jpg

Gweithio tuag at iechyd meddwl gwell

Working towards better mental health

Therapy Session_edited.jpg

Os ydych chi'n teimlo bod angen i chi siarad â rhywun ar unwaith, ffoniwch 111 a dewisiwch opsiwn 2 am cymorth di barn.

If you feel like you need to talk to someone immediately, please call 111 and choose option 2 for non judgemental support.

Rydym yn cefnogi iechyd meddwl gwell i bobl dros 18 oed o'n canolfan yng nghanol Bangor, Gwynedd. Does dim rhaid i chi fyw ym Mangor ar hyn o bryd i gysylltu.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer lles a chreadigedd y profwyd eu bod yn ein cefnogi i reoli iechyd meddwl gwell.

Gallwch gael mynediad at gwnsela, therapïau cyflenwol, cymorth ar gyfer dibyniaeth ac  amrywiaeth o ddulliau therapiwtig yn Ganolfan Abbey Road yn uniongyrchol drwom ni, neu drwy un o'r sefydliadau sy'n cynnig eu gwasanaethau o'r ganolfan. Cewch blas o'n weithgareddau isod:

We support better mental health for people over 18 from our base in the heart of Bangor, Gwynedd.  You don't have to currently live in Bangor to get in touch.


we offer a variety of activities for wellbeing and creativity that are proven to support us to manage better mental health.

You can access counselling, complimentary therapies, support for dependency and  a variety of therapeutic approaches at Abbey Road directly through us, or through one of the organisations who offer their services from the centre.

Get a taster of our activities below: 

Myfyrio/\Meditation

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter

sef/est. 1985

Elusen Cofrestriedig 1047314  Registered Charity

bottom of page