Arts & Crafts_edited.jpg
Therapy Session_edited.jpg

Gweithio tuag at iechyd meddwl gwell

Working towards better mental health

Rydym yn cefnogi gwell iechyd meddwl i bobl dros 18 oed yng Ngwynedd, Conwy ac Ynys Môn.  

Mae'r ganolfan yn cynnig gweithgareddau fel grwpiau darllen, ysgrifennu creadigol, celf, crefft, garddio yn ogystal â phrosiectau gydag anifeiliaid yn dibynnu ar argaeledd. Gallwch gael gafael ar gwnsela, therapïau canmoliaethus, cefnogaeth ar gyfer dibyniaeth ac amrywiaeth o ddulliau therapiwtig yn Abbey Road.

We support better mental health for people over 18 in Gwynedd, Conwy and Anglesey. 

The centre offers activities such as reading groups, creative writing, art, craft, gardening as well as projects with animals depending on availability.  You can access counselling, complimentary therapies, support for dependency and  a variety of therapeutic approaches at Abbey Road. 

sef/est. 1985

Elusen Cofrestriedig 1047314  Registered Charity